Menu
Obec Záhoří
ObecZáhoří

Obecní knihovna

Knihovna v Záhoří byla pravděpodobně založena v roce 1921 na základě knihovnického zákona z roku 1919. Již ale předtím pracoval v Záhoří hospodářský spolek, který měl svou knihovnu a půjčoval knihy svým členům i zájemcům z obce.

Prvním knihovníkem byl J. Houdek. V roce 1922 navštěvovalo knihovnu 55 čtenářů a knižní fond obsahoval asi 300 svazků. Knihovna nesla oficiální název Obvodová knihovna v Záhoří a knihy si zde půjčovali i občané z Novosedel, Chrastin, Třešně, Vojníkova, Kašiny Hory a Vlastce. V roce 1926 se fond rozšířil na 348 svazků.

V obecních kronikách jsou první zmínky o knihovně až od roku 1935. V tomto roce se stal knihovníkem Jar. Hrubeš. 467 knih si půjčovalo 64 čtenářů.

Výrazně stoupl počet svazků a výpůjček až po II. světové válce. V roce 1947 dosáhl fond 736 knih a půjčovalo si je 52 čtenářů.

Od roku 1954 do 1970 se stala knihovnicí Božena Milerová. Její dobrá práce s knihou a se čtenářem byla ohodnocena i uznáním KNV v Českých Budějovicích v soutěži Budujeme vzornou lidovou knihovnu – BVLK v roce 1958.

V roce 1971 přebírá knihovnu Alena Válová – později Valvodová, která pracuje v knihovně dodnes. Při předávání bylo evidováno celkem 1917 knih a brožur. Knihovna v obci pravidelně půjčovala knihy a časopisy, zapojovala se do kulturního dění obce. Pořádala pro děti i pro občany literární i vzdělávací akce, besedy nad knihami, zájezdy do divadel. V průběhu své činnosti dosáhla i významných výsledků v soutěži BVLK. V roce 1982 to bylo uznání okresní, v roce 1984 krajské. Uznání v celostátním kole získala v roce 1987 v Nitře, obhajoba se pak konala v roce 1989 v Banské Bystrici.

V roce 1986 se přestěhovala do nových prostor v domě služeb. V průběhu 15 let značně vzrostl fond knihovny. V roce 2002 docházelo do knihovny 104 čtenářů, z toho 49 dětí a mládeže. Fond dosáhl celkem 6296 svazků, z toho naučných 1128. Celkem za rok 2002 si čtenáři půjčili 6094 knih, z toho 1348 pro mládež a 481 naučných. Knihovna má zpracovaný jmenný i názvový katalog. V letošním roce požádala o státní dotaci, aby byla vybavena moderní počítačovou technikou s připojením na internet a tak mohla rozšířit své služby čtenářům i ostatním obyvatelům obce Záhoří a okolí.

Koncem roku 2005 měla knihovna 6700 svazků. 1130 čtenářů si vypůjčilo 7475 knih a periodik. Od roku 2004 je napojena na internet, k dispozici jsou 2 počítače, jeden pro veřejnost a druhý pro knihovnici. V současné době se dokončuje příprava na spuštění automatizovaného výpůjčního systému Clavius. Několikrát do roka knihovna pořádá prodejní výstavy knih a další kulturní akce pro děti. V roce 2005 Obec Záhoří podpořila činnost obecní knihovny finanční částkou ve výši 86 000,-Kč.